CASUS İLAHİYATÇILAR VE İNKARCILARA CIA’İN EMİRLERİ

Bugünkü konumuz Casus İlahiyatçılar.

Sizlere İslam Düşmanı devletlerin , İstihbarat ve misyoner örgütlerin insanları nasıl satın aldıklarını anlatmıştım. Beni de satın almak için çaba sarfettiklerinden söz etmiştim

Bugün doğrudan para ile satın almanın dışında bütün Müslümanları ilgilendiren bir projeden söz edeceğim. CIA’in İslam Dünyası’ndaki Kur’an Ve Sünnet İnkarcılarına verdiği 38 tane emri madde madde sıralayacağım.

İlk okuduğum zaman ben küçük dilimi yutmuştum. Sizlerin de çok çok şaşıracağınızdan adım gibi eminim. Bu maddeleri daha sonra tek tek açıklayacağız inşaallah.

Önce CIA Müslümanları nasıl gruplara ayırıyor, ona bakalım.

CIA’İN MÜSLÜMANLARI GRUPLARA AYIRMASI

Cheryl Benard’ın hazırladığı CIA Raporu’nda Müslümanları:

1. Radikal Müslümanlar (Tavizsiz Müslümanlar)
2. Gelenekselçiler (Muhafazakarlar)
3. Modernistler (Reformcular
4. Laikçiler (Dinsiz Devlet Savunucuları) diye 4 ana gruba ayırmışlardır. (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. X)

Bu taksimi aklınızın bir köşesine yazınız. Daha sonra lazım olacak.

İşte Kur’an Ve Sünnet İnkarcıları için verilen emirler:

BİRİNCİ BÖLÜM

“ÖNCE MODERNİSTLERİ VE LAİKÇİLERİ DESTEKLEYİN”

1. “Önce modernistleri destekleyin. Çalışmalarını sübvansiyonlu maliyetle yayınlayın ve dağıtın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI)

2. “Modernistlerin eserlerini yayınlayın ve dağıtın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 63)

3. “Radikal Müslüman yazarların seviyesine ulaşabilmek için tanıtım kitaplarını sübvansiyonlu maliyetlerle yayınlayın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 48)

4. “Modernistleri kitlesel izleyiciler ve gençler için yazmaya teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

5. “Modernistlere kamusal alanda bir platform verin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

6. “Görüşlerini İslam Eğitim Müfredatı’na entegre edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

7. “Modernist akademisyenlerin ders kitapları hazırlamalarını ve müfredat geliştirmelerini teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 48)

8. “İslam’ın ne anlama geldiği ve ne anlama geldiğiyle ilgili uluslararası görüşü genişletmek, modernist Müslümanların düşüncelerini ve uygulamalarını tanıtmak için radyo gibi popüler bölgesel medyayı kullanın.” (CIA Raporu, ‘Civil Demokratic İslam’, s. 48)

9. “Modernistler ve laikçilerin dini yorumlamanın temel sorunları hakkındaki düşüncelerini, yargılarını ve görüşlerini yaygınlaştırmak için web sitelerine, yayınevlerine, okullara, enstitülere ve birçok araca sahip olan Radikal Müslümanlar ve Gelenekçilerle rekabet edebilir hale getirin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

10. “Günlük hayat ile ilgili soruları cevaplayan ve modern İslami hukuk görüşleri sunan bir web sitesini yönetmek için uygun modernist araştırmacıları belirleyin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 48)

11. “Medyada ve ilgili ülkelerin müfredatında İslam öncesi ve İslam dışı tarih ve kültürlerin farkındalığını kolaylaştırın ve teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

12. “Sivil toplumu teşvik etmek ve sıradan vatandaşların siyasi süreç hakkında kendilerini eğitmelerini ve görüşlerini ifade etmelerini sağlamak için bağımsız sivil kuruluşların geliştirilmesine yardımcı olun.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI)

13. “İlk önce modernistleri destekleyin, görüşlerini dile getirmek ve yaymak için geniş bir platform sunarak İslamiyet konusundaki görüşlerini Gelenekselcilerinkinden daha da geliştirin. Gelenekselciler değil, modernistler yetiştirilmeli ve çağdaş İslam’ın yüzü olarak halka arz edilmelidir.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 47, 63)

İKİNCİ BÖLÜM

“RADİKAL MÜSLÜMANLARA KARŞI GELENEKSELCİLERİ DESTEKLEYİN”

1. “Radikal şiddete ve aşırılığa karşı Gelenekselci eleştiriler yayınlayın; Gelenekselciler ve Radikal Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

2. “Gelenekselciler ile Radikal Müslümanların aralarındaki ittifakları önleyin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

3. “Gelenekselciliğin farklı sektörleri arasında ayrım yapın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 63)

4. “Gelenekselci kurumlarda Modernistlerin varlığını ve profilini artırın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 64)

5. “Modernistlere daha yakın olan Gelenekselcileri Modernistlerle işbirliği yapmaya teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI, 64)

6. “Gerekli ve yerinde olacak şekilde, Gelenekselcileri Radikal Müslümanlara karşı tartışmalara daha iyi hazırlamak için eğitin. Gelenekselciler retorik olarak daha üstündürler, buna karşın Gelenekselciler politik olarak bariz bir “Halk İslamı” uyguluyorlar. Orta Asya gibi yerlerde Ortodoks İslam’a yönelik eğitimler gerekebilir, ki bu görüşü koruyabilsinler.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI)

7. “Gelenekselciliğin farklı sektörleri arasında ayrımcılık yapın. Hanefi Hukuk Fakültesi gibi modernizme karşı daha fazla yakınlığı olanları başkalarına karşı teşvik edin. Onları dinî görüşler yayınlamaya teşvik edin ve bunları gerici Vehhabi’den ilham alan dini kararların otoritesini zayıflatmak için popüler hale getirin. Bu, finansman ile ilgilidir: Vahabi parası muhafazakar Hanbeli okulunun desteğine gider. Aynı zamanda bilgi ile ilgilidir: Müslüman dünyasının daha geriye dönük kısımları İslam Hukuku’nun uygulanması ve yorumlanmasındaki ilerlemelerin farkında değildir.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

8. “Gelenekselcileri Radikal Müslümanlara karşı (onları ve seçimlerimiz nerede olursa olsun) yaşatmaya devam etmek ve bu iki grup arasında daha yakın bir ittifakı önlemek için geri dönün. Gelenekselciler içinde, modern sivil toplum için nispeten daha iyi olanları seçici bir şekilde teşvik etmeliyiz. Örneğin, bazı İslamî hukuk okulları adalet ve insan hakları konusundaki görüşümüz diğerlerine göre çok daha uygundur.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 47)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

“RADİKAL MÜSLÜMANLAR İLE YÜZLEŞİN, ONLARA KARŞI GELİN”

1. “Radikal Müslümanlar ile yüzleşin, onlara karşı gelin. Onların İslâmiyete yönelik yorumlarını reddedin  ve hatalarını ortaya çıkarın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

2. “İslam’ı tanımlama, açıklama ve yorumlama konusunda Radikal Müslüman ve Gelenekselci tekelin yıkılmasına yardımcı olun.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 48)

3. “Radikal Müslümanların bağlantılarını yasadışı gruplar ve faaliyetlerle ilişkilendirin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

4. “Şiddet eylemlerinin sonuçlarını kamuoyuna duyurun.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

5. “Radikal Müslümanların, radikal aşırıcıların ve teröristlerin şiddeti için saygı veya hayranlık göstermekten kaçının. Onları kahraman olarak değil de, kötü, rahatsız ve korkak/alçak olarak ilan edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

6. “Gazetecileri, Radikal Müslümanlar ve terörist çevrelerde yolsuzluk, ikiyüzlülük ve ahlaksızlık konularını araştırmaya teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

7. “Radikal Müslümanların aralarındaki bölünmeleri teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII)

8. “Ülkelerini ve toplumlarını olumlu yönde geliştirme ve yönetme konusundaki yetersizliklerini gösterin.” (CIA Raporu, ‘Civil Demokratic İslam’, s. XII, 64)

9. “Bu mesajları özellikle genç insanlara, dindar gelenekçi nüfusa, Batı’daki Müslüman azınlıklara ve kadınlara gönderiniz.” (CIA Raporu, ‘Civil Demokratic İslam’, s. XII, 64)

10. “Son olarak, İslami ve ideolojik duruşlarındaki kırılganlıklara dikkat çekerek, Radikal Müslümanlara enerjik bir şekilde karşı çıkın, hedef kitlelerindeki genç idealistlerin ve dindar gelenekçilerin onaylayamayacağı şeyleri ortaya çıkarın: Onların yolsuzluklarını, vahşiliklerini, cehaletlerini, İslam’ı uygulamalarındaki önyargı ve açık hatalarını, liderlik etme ve yönetme konusundaki yetersizliklerini teşhir edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 47)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

“LAİKLİĞİ SEÇİCİ OLARAK DESTEKLEYİN”

1. “Laikçileri durum bazında destekleyin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 47, 63)

2. “Laik sivil kültürel kurum ve programları teşvik edin ve destekleyin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. 47, 63)

3. “Radikal Müslümanlığın ortak bir düşman olarak tanınmasını teşvik edin, milliyetçilik ve sol ideoloji gibi gerekçelerle laikleri ABD karşıtı güçlerle ittifak yapmaktan vazgeçirin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

4. “Laiklik ve modernizmi, hoşnutsuz İslamcı gençler için bir “karşı kültür” opsiyonu olarak konumlandırın.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XI)

5. “Din ve devletin İslam’da da ayrı olabileceği ve bunun da inancı tehlikeye atmayacağı fikrini destekleyin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII, 64)

(Burada Dinsiz Devlet Düzeni adını verdiğimiz ve Batı’nın bizim başımıza bela ettiği LAİKLİK’den söz edilmektedir.) (Çev: M.M.O.)

VE BEŞİNCİ BÖLÜM

“TASAVVUFUN BOYUTUNU ARTIRIN”

1. “Sufizmin popülerliğini ve kabulünü teşvik edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’ s. XII, 64)

2 a) “Tasavvufun boyunu arttırın.”

   b) “Güçlü Tasavvuf’a sahip ülkeleri tarihinin bu kısmına odaklanmaya teşvik edin.”

   c) “Onları okul müfredatına dahil olmaya teşvik edin.”

   d) “Sufi İslam’a daha fazla dikkat edin.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’ s. 63)

Batı bize, Amerikan İslamı, Avrupa İslamı, Asya İslamı, Fransız İslamı, Alman İslamı, Türk İslamı gibi adı İslam olan ama Hıristiyan vari yeni dinler dayatıyor. Sufi İslam da bunlardan biridir

SONUÇ

“Hangi yaklaşım veya karma yaklaşım seçilirse seçilsin, bazı konuların sembolik ağırlığı konusunda dikkatli bir müzakere ile yapılmasını öneririz;

ABD’li politika yapıcıların bu konulardaki belirli konumlarıyla uyumlaştırılmasının muhtemel anlamı; bu grupların diğer İslamcı aktörler için yarattığı sonuçların sonucu, yardım etmek için aradığımız grup ve insanları tehlikeye atma ya da gözden düşürme riski de dahil olmak üzere; kısa vadede uygun görülebilecek ilişkilerin ve duruşların fırsat maliyetleri ve olası istenmeyen sonuçlarıdır.” (CIA Raporu, ‘Sivil Demokratik İslam’, s. XII)

VE SONUCUN SONUCU

Kur’an Ve Sünnet İnkarcılarının yaptıkları ile bu 38 maddelik emirler karşılaştırıldığında bütün ihanetler gün yüzüne çıkacaktır. “Sadece Kur’an” diyenlerin aslında 40 yıldan beri CIA başta olmak üzere bütün İSLAM DÜŞMANLARINA misyonerlik, ajanlık, casusluk, maşalık ve tetikçilik yaptıkları ortaya çıkacaktır.

Dünya menfaati için Kur’an ve Sünnet Düşmanlığı yapanları ifşa etmeyi Allah Teâlâ bana nasip etti. Bu maddeleri tek tek açıklamaya ve daha fazlasını anlatmaya izin vereceğine imanım tamdır. Bu Allah düşmanlarının bütün ihanetleri ifşa olmaya mahkumdur.

BİR ŞEY DAHA VAR

1. Bu kadar ihanetten sonra Kur’an Ve Sünnet İnkarcıları’nın MASUM olduklarını söyleyebilecek bir babayiğit çıkar mı?

2. ‘Hadis bahane, yeryüzünden silmek istedikleri KUR’AN’DIR’ dediğimde bana gülenlerin yine gülebilecek yüzleri var mı?

3. Üç kuruşluk dünyalık için ALLAH DÜŞMANLIĞI yapanlar bundan sonra insan olarak yeryüzünde gezebilecekler mi?

4. İslam’a sokuşturdukları bütün yalanları itiraf edecekler mi?

5. Allah, Peygamber, Kur’an, Sünnet, İslam ve Müslümanlara yaptıkları düşmanlıklarından dolayı TEVBE edecekler mi?

6. Yıkıma son verip ihanetlerini tek tek anlatmalarını istiyorum.

7. Son sözüm şu. Ya onlar susacak, ya da beni susturacaklar.

NEYE MAL OLURSA OLSUN, ÜMMETİN EVLATLARININ İMANLARINI ÇALMALARINA ASLA SEYİRCİ KALAMAM!

MUHAMMED MÜCAHİD OKCU