Hadis İlimleri’nin Sayısı Nedir?

hadis-ilimlerinin-sayisi-nedir-800x400

İddia ediyoruz ki, İslam Düşmanı milletlerin talimat ile inkarcılık yaptıklarını çok iyi bildiğimiz Hadis İnkarcıları hadis ile ilgili ilimlerin sadece adlarını bile sayamazlar. Bu ilimlerin sayısını bile söyleyebileceklerinden emin değiliz. Çünkü onlar sadece elimize aldığımız bir ayeti veya bir hadisi nasıl inkar ederiz hesabıyla yola çıktıklarından, hadis ilimlerine kafa yoracak zaman bulamazlar.

Onları daha fazla yormamak için biz bir derleme yaparak hadis ilimlerinin sahyısını ortaya koymaya çalışalım:

HADİS İLİMLERİ’NİN SAYISI

Hakim en Nisaburi ismi ile meşhur olan Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014)’nin Marifetü Ulumi’Hadis isimli kitabında hadis ilimlerinin sayısı elli ikidir.

El Hâzimî ismi ile meşhur olan imam, hafız, nesep alimi ve H. 584’de Bağdat’ta vefat eden Ebu Bekir Muhammed b. Musa b. Hâzim el-Hemedânî der ki: Hadis ilminin yüz kadar nev’i vardır; bunların herbiri başlı başına birer ilimdir. Hadis talibi bunlara bütün ömrünü hasretse,yine de tamamını öğrenemez.”

İbnü s Salah ismi ile meşhur olan Ebû Amr Takıyyüddîn Osmân b. Salâhiddîn Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrî (ö. 643/1245) ise, Mukaddime ismiyle meşhur olan hadis ilimleri kitabının başında “Hz. Allah (c.c.) bana hadis ilminin kısımlarına dair bir kitap yazmayı nasip etti’’ diyerek altmış beş konuyu sıralayarak başlar ve  “Bu ilimler altmış beş nev’e inkisar etmez; onları sayılamayacak kadar çok gruplara ayırmak mümkündür; zira ravilerin ve hadis metinlerinin halleri ve sıfatları sınırlandırılamaz.” der.

İmam Celaleddin es-Suyuti, (d. Hicri 849 (m.1445) – (ö. Hicri 911 (m.1505), Tedribü’r Ravi isimli eserinde hadis ilimlerinin sayısını doksan üçe çıkarmaktadır.

HADİS İLİMLERİ’NİN ADLARINI SAYSINLAR!

İnkarcılardan bana kim 100, 93, 65 veya 52 hadis ilminin adlarını söyleyebilir? Hiçbiri sayamaz. Hadi ondan da vazgeçtim. Bana kaç inkarcı 20 tane hadis ilminin ismini konusu ile beraber sayabilir?

Yine mi yok!

Bu kadarını da bilmiyorlarsa, daha ne diyeyim?

Evet diyecek bir sözüm var elbette onlara.

Sadece sussunlar! Çünkü artık inkarcıların görüntülerini bile midem almıyor…