Kur’an Ve Sünnet İnkarcıları İle Mücadele Manifestosu

Manifestomuza bir kaç soru sorarak başlamak istiyorum. “Hazreti Adem’den önce Ademler vardı.” diye saçmalayıp Bakara Suresi’nin 30. ayetini de delil gösteren adam küfrünü mü kustu, yoksa şahsî fikrini mi açıkladı? Kendi kendisine “Hz. Adem’in babası var mı?” diye sorup “Var ya! Hz. Adem’in babası da vaaar, anası da vaaar.” diye yılışan adam küfrünü mü izhar […]

Continue Reading

Omuzlarda Bir Tabut

Yürüyorum. Meydan kalabalık. Su gibi insan kaynıyor burada. Simitçiler, işportacılar, boyacılar, otobüs çığırtkanları kendilerine has melodileriyle sesleniyorlar yanlarından geçenlere. İnsan sesleri araba homurtuları ile birleşerek yarı mekanik bir uğultu halinde kulakları yalayıp geçiyor. İhtar edası taşıyan klakson sesleri, pes bir müziğin notalarını andırmakta. Deniz, kükreyen dalgalarını kıyıya savuruyor. Helezoni bir titreşimle kıyıya hücum eden sular, […]

Continue Reading

Unuttuk

UNUTTUKI Boyun eğdik berbat ruhlu zamana,Demir attık binbir türlü limana,Ehli küfür şüphe saldı imana,Biz Allah`a giden yolu unuttuk! Alfabemiz bir gecede değişti,Kelimeler lügatlerden savuştu,Okur-yazar başka telden konuştu,Ninemin bildiği dili unuttuk! Tarihimi tam tersinden verdiler,Kanımıza masal ile girdiler,Kağnıları hep yokuşa sürdüler,Düz ovada duran yolu unuttuk! Atıldı boşluğa gerçek marifet,Hakikatten öksüz kaldı bu millet,Hayallere gemler vurdu kör […]

Continue Reading

Temel Kaynak Hadis Kitapları

Önce Hadisçı M. Yaşar Kandemir hocanın hadis kitpaları üzerine kaleme aldığı şu satırları beraber okuyalım. “II (VIII) ve III. (IX.) yüzyıllarda tasnif edilen hadis kitaplarından bir kısmını hadis ilmiyle yeterince meşgul olmayanlara “kütüb-i sitte” adıyla tavsiye etme ihtiyacının ne zaman doğduğu bilinmemektedir. İbnü’s-Seken’in (ö. 353/964), kendisinden bazı hadis kitaplarını tavsiye etmesi istendiğinde Buhârî ve Müslim’in […]

Continue Reading

Hadis İnkarcılarının Temel Özellikleri

Önümde bir yazı duruyor. Kur’an ve Sünnet Düşmanları’nın ciğerlerini yakacak olan bir yazı. Kur’an’a çağırdıklarını sandığımız halde bizi şeytana çağıranların ipliklerini pazara çıkaran bir yazı. Kendileri küffarın maşası, piyonu, tetikçisi ve marabası olan adamların güya Müslümanları Kur’an’a çağırıyormuş gibi yapıp, aslında şeytana çağıranları rezil-ü rüsvay eden bir yazı. Kalem sahibi Yunus Dinçkan, Sünnet İnkarcıları’nın Temel Özellikleri’ni […]

Continue Reading

İhtilafü’l Hadis İlmi

İhtilafü’l Hadis, sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya da algılanmasıdır. İhtilafü’l-Hadis ilmi bu tür zıt görünen hadisleri konu edinip bunları değerlendiren ve zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır. Bu ilme lam harfinin fetha veya kesre okunmasıyla Muhtelefü’l-Hadis veya Muhtelifü’l-Hadis, Müşkilü’l- Hadis de denir. Bazı alimler ihtilafül hadisi hadisler arasındaki […]

Continue Reading

İlelü’l Hadis İlmi

“Hadis ilminde illet ilk bakışta sahih görünen hadislerde ancak derin bilgi ve tecrübe sahibi hadis uzmanlarının görebileceği gizli kusur anlamına gelir. Bu tür gizli kusur taşıyan hadislere Muallel veya Ma’lul Hadis denir. İlelü’l-Hadis İlmi hadislerdeki bu tür gizli ve fark edilmesi zor kusurlarla ilgilenen bunları bulmayı ve düzeltmeyi amaçlayan bir ilim dalıdır. Günümüze ulaşan ilel […]

Continue Reading

Hadisde Rical İlmi

“Bu ilme rical ilmi denmesinin sebebi hadisi nakleden kişileri, yani ravileri kendisine konu edinmesi sebebiyledir. Rical İlmi, hadis ravileri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Rical ilminin bir diğer adı da Cerh ve Ta’dil ilmi’dir. Hadis ilminde cerh, raviler hakkında olumsuz kanaat […]

Continue Reading

Esbabu Vurudi’l Hadis İlmi

Geliş, ortaya çıkış sebepleri anlamlarına gelir. Tekili Sebebü’l vürüd’dur. Bu ilim dalı hadislerin söyleniş sebepleri, hangi ortamlarda, ne amaçla söylendiklerini araştırır. Bu konuda yazılıp günümüze ulaşan en önemli iki eser: 1- Suyuti nin el-Lüma fi Esbabi Vürüdi’l Hadis’i. 2- İbn Hamza el-Hüseyni’nin el-Beyan ve’t-Ta’rif fi Esbabi Vürüdi’l Hadis isimli eseri. HADİS TENKİDİNİN TEMEL İLKELERİ: 1- […]

Continue Reading

Garibu’l Hadis İlmi

“Hadis ilminde “garibul hadis” dendiğinde az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen ilim dalı anlaşılır. Garibü’l Hadis başlığı taşıyan eserlerde, hadislerde bulunan yaygın kullanılmayan kelimelerin öncelikle sözlük anlamı verilmekte bunun yanında kelimelerle ilgili Arap dilcilerin ifadelerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden Arap atasözlerinden örnekler verilerek […]

Continue Reading